Sorag-jogap

fak

Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasy?

Biz arkaýyn çyzykly zawod! Biziň öz söwda nokatlarymyzam bar!Bu ýagdaýda müşderilerimize düşünmezden gönüden-göni netijeli işläp bileris.

Mysal alyp bilerinmi?

Hawa, elbetde.
Ilki bilen kompaniýamyzda bar bolan bir nusgany isleseňiz, mugt bolup biler we ýük size göterilip bilner.
Nusga siziň dizaýn we ş.m. esasynda işlenip düzülmeli bolsa, materialyň bahasyny we ş.m. barlarys we size habar bereris, eger zawodda eýýäm bar bolan materiallar, adatça mugt bolup biler.Eger material aýratyn we köp zarýad alýan bolsa, bu ýagdaýda, nusga töleglerini nädip çözmelidigini has gowy görmek üçin siziň bilen maslahatlaşarys.

Mysal üçin esasy wagt näçe?

Adatça goýýan stiliňize baglylykda 7-10 gün.

Her halta görnüşiniň hiline gözegçilik etmek üçin näme edýärsiňiz (Mysal üçin / Köp öndürmek üçin)?

a) Mysal üçin: * kagyzyň nagşyny jikme-jik barlamak;* dizaýna laýyk matany we bezegleri gözlemek;* tikiş usullaryny barlamak; * müşderilere ibermezden ozal başga bir zadyň gowulaşmalydygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin topar bilen soňky nusgany barlamak.
* Synag standartyny diňe bir sumkanyň fiziki öndürijiliginde däl, eýsem müşderilerimiziň soňky tassyklamalary üçin habar bermek bilen müşderilerimiziň bazarlaryna esaslanýan himiki komponent seljermesini hem düzmek.

b) Köp önüm öndüriji sargytlar üçin: nusga tapgyryndaky işe esaslanyp, ähli jikme-jiklikler we soraglar adatça müşderiler we biz tarapyndan çözülýär.köp önümçiligiň wagtynda ýerine ýetirilendigine göz ýetirmek üçin önümçilik meýilnamasyna eýereris!Önümçilik döwründe, haýsydyr bir hadysa ýüze çyksa, müşderilerimizi meseläni tassyklamaga ýa-da öňünden çözmäge wagtlarynyň bardygyny öňünden habar bereris.

Her möwsümi üpjün etmek üçin katelogyňyz barmy?

Hawa, öz dizaýnerimiz bar, moda modasyna laýyk gelmek üçin her möwsümde dürli görnüşli sumkalary dizaýn edýäris we ösdürýäris.
Katelog her ýarym ýylda içerde dürli görnüşli sumkalar bilen!Elektron katelogymyz gerek bolsa, biziň bilen habarlaşyň.

MOQ-a ýetip bilmesem nädip etmeli?

Salgylanmak üçin hödürleýän dürli usullarymyz bar.Bularyň haýsydyr biriniň bolup biljekdigi, sargytlary ýerine ýetirmekde köp kömek edişiňiz ýaly bolar diýip umyt edýäris.Mysal üçin: Adatça MOQ-ymyza duş gelmezligiňiziň sebäbi siziň öz dizaýnyňyzdyr, ýöne matany we bezegleri bronlamak üçin MOQ-a baryp bilmersiňiz, eger şeýle bolsa, görmek üçin şuňa meňzeş matalary ýa-da bezegleri teklip etjek bolarys. eger-de siziň bilen gowy duşuşyp bilýän bolsa.OR, mukdaryňyz 30-50 sany sanly bolsa, aksiýamyzy teklip ederis, bu hem ýokary hilli, ýöne esasly bahasy, möwsümde moda görnüşi.E-poçtaňyzy alsaňyz, soňraky soraglary ara alyp maslahatlaşmak üçin hünärmen dolandyryjymyz bolar.

Logony müşderi edip bilersiňizmi?

Hawa, her ýyl dürli görnüşli sumkalary ösdürýäris. Köp müşderi sumkamyzyň dizaýnyny saýlap biler, emma logotipini özleşdirip biler, bu hemişe işleýän işimiz.

Haýsy töleg şertlerini kabul edýärsiňiz?

Goýum T / T.D / P D / Günbatar Bileleşik PAYPAL Diskus bolup biler.

Önümler üçin kepillik näme?

Biziň berk hil gözegçilik ulgamymyz bar we satuwdan soňky sanlaryňyzy ýygnap, siziň bilen habarlaşmak üçin hünärmen tehnikimiz bar, bu ýagdaýda bazarda haýsy taraplary güýçli we bäsdeşlik edýändigimize we haýsy tarapa mätäçligimize has gowy düşünip bileris. gowulaşdyrmak.Biz bilen habarlaşanyňyzdan soň islendik mesele we satuwdan soňky mesele bilen ýüzbe-ýüz bolarys, SATYLMAKDAN soň töwekgelçilik ýok.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?