Habarlar

 • Açyk sumkany nädip saýlamaly (Iki)

  3. Daşaýyş ulgamy: Bukjany saýlamagyň açary, şeýle hem BIG PACK-nyň TCS piggyback ulgamy, CR ulgamy, VAUDE we SEA TO SUMMIT-iň X piggyback ulgamy ýaly esasy bäsdeşlik ýaraglaryny öndürijiler ... Şahsy ulanmak üçin TCS göteriş ulgamy iň güýçli *, güýçli, doe ...
  Koprak oka
 • Daşky sumkany nädip saýlamaly (Biri)

  Daşky sumkany nädip saýlamaly (Biri)

  1. Çantanyň materialy sumkanyň esasy matasy we gaýyş "XXX" D bilen aňladylýar, "XXX" matanyň neýlon sapagynyň dykyzlygyny aňladýar, Elbetde, sumkanyň dykyzlygy gowy, umumy sumka ...
  Koprak oka
 • Sumkany nädip saklamaly?(Iki)

  Sumkany nädip saklamaly?(Iki)

  Goragsyz geçende, egin kemerini gowşatmaly we kemer we döş kemerini açmaly, howp abananda sumkany mümkin boldugyça çalt bölüp bolar.Gaty sumka gaplaň, tikişiň dartylmagy gaty berkdi, bu gezek i ...
  Koprak oka
 • Syýahat sumkasyny nädip saýlamaly?(Bir)

  Syýahat sumkasyny nädip saýlamaly?(Bir)

  Syýahat haltalarynda Fanny paketleri, sumkalar we torbalar (trolleýbuslar) bar.Bel paketiniň kuwwaty adatça kiçi we adaty kuwwaty 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L, 8L, 9L, 10L we ş.m.Çantanyň kuwwaty birneme uly, köplenç ulanylýan kuwwat 20L, 2 ...
  Koprak oka
 • Dyrmaşýan sumkany nädip saýlamaly?(Iki)

  Dyrmaşýan sumkany nädip saýlamaly?(Iki)

  D. sumka saýlanyňyzda materiallaryň hilini äsgermezlik edip bilmeýär, köp adamlar köplenç sumkanyň reňkine we görnüşine has köp üns berýärler, aslynda sumkanyň bolup biljekdiginiň açary ...
  Koprak oka
 • Dyrmaşýan sumkany nädip saýlamaly?(Bir)

  Dyrmaşýan sumkany nädip saýlamaly?(Bir)

  A. loadüklenen zatlaryň sanyna görä sumkanyň göwrümini saýlaň Syýahat wagty gysga bolsa we köp zatlary alyp, daşarda düşelge gurmaga taýyn däl bolsaňyz, saýlamak ýerliklidir ...
  Koprak oka
 • Has gowy goşlary nädip saýlamaly? (Üç)

  Has gowy goşlary nädip saýlamaly? (Üç)

  Jübüler we boşluklar Käbir çemodanlarda zatlary aýyrmak üçin jübü ýa-da bölüm bar.Boş çemodan has köp zatlary saklap bilýän ýaly bolup biler, ýöne içki bölümler boş ýer tutmaýar we goşlaryňyzy tertipleşdirmäge kömek edip biler.Dürli sui bölümleriniň we jübüsiniň sany we dizaýny ...
  Koprak oka
 • Has gowy goşlary nädip saýlamaly? (Iki)

  Has gowy goşlary nädip saýlamaly? (Iki)

  Bagaagelaryň ululygy Adaty "20", 24 "we 28" bolýar. Siziň üçin goşlar näçeräk? Çemodanyňyzy uçarda aljak bolsaňyz, köplenç internediň gutusy n ...
  Koprak oka
 • Has gowy goşlary nädip saýlamaly?

  Has gowy goşlary nädip saýlamaly?

  Bagaage trolleý haltalary ýa-da çemodanlar hem diýilýär.Syýahat wagtynda haýsy markanyň, haýsy çydamlydygyna garamazdan, çişmek we urmak gutulgysyz;Çemodany dürli daşky gurşaw ýagdaýlarynda ulanjakdygyňyz üçin, ulanmak aňsat bolmagy hem möhümdir.Goşlar ...
  Koprak oka
 • Okuwçylar sumkalaryny nädip saýlamaly?Nädip götermeli?

  Okuwçylar sumkalaryny nädip saýlamaly?Nädip götermeli?

  Häzirki zaman okuwçylary köp akademiki basyş astynda, tomus kanikuly çagalaryň dynç almagy we dynç almagy üçin wagt bolmalydy, ýöne kraming sapaklarynda dürli materiallaryň zerurlygy sebäpli, asyl agyr sumkalary has agyrlaşdyrýardy, kiçijik beden egildi ...
  Koprak oka
 • Erkekler üçin ýokary hilli iş sumkasyny nädip satyn almaly

  Erkekler üçin ýokary hilli iş sumkasyny nädip satyn almaly

  Iş saparlarynda we iş gepleşiklerinde erkekleriň paýhasyny görkezmek üçin erkekler doly ynam we asudalygy götermeli bolýarlar.Işewür gepleşiklerde, zerur resminamalaryň ýa-da başga ... sahy, amaly iş sumkasyndan elmydama aýrylyp bilinmez ...
  Koprak oka
 • Balykçylyk sumkasy-Ony nädip satyn almaly we ulanmaly

  Balykçylyk sumkasy-Ony nädip satyn almaly we ulanmaly

  Balyk tutmak sumkasy balyk tutmak höwesjeňleri üçin zerur enjamlaryň biridir, anglere balyk tutmak meselesini amatly götermäge we goramaga kömek edip biler.Balyk tutmak üçin halta saýlamak 1. Material: neýlon, Oksford mata, kanwas, PVX we ş.m. Olardan neýlon we oksford mata suw geçirmeýän we geýilýän umumy materiallar ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/6