Habarlar

 • Suw geçirmeýän halta nädip saklamaly

  Suw geçirmeýän halta nädip saklamaly

  Suw geçirmeýän haltalar, adatça, welosiped torbalary, sumkalar, kompýuter haltalary, egin torbalar, bil haltalary, kamera torbalary, jübi telefon haltalary we ş.m. materiallary köplenç pvc tor toruna, tpu film, eva we ş.m. bölýär.1. Adaty abatlamak üçin, ulanylmaýan wagty arassa suw bilen ýuwuň, soňra guradyň we ...
  Koprak oka
 • Saz gurallary sumkasynyň ösüş perspektiwasy

  Saz gurallary sumkasynyň ösüş perspektiwasy

  Countryurdumdaky käbir medeni pudaklar çalt ösüş tendensiýasyny görkezýär.Hususan-da, medeni pudaklar maýa bazaryny ulanmakda adatdan daşary ösüş gazandylar.Medeni kärhanalar Ösüş Kärhanasy bazarynda görnükli çykyş etdiler we “täze halanýanlar ...
  Koprak oka
 • Harby sumkanyň gelip çykyşy

  Harby sumkanyň gelip çykyşy

  Soňky ýyllarda harby äheňli sumka has meşhur boldy we onlarça ýyl mundan ozal käbir ajaýyp ussatlyk we dizaýn hem häzirki döwürde egin-eşik bilen häzirki döwre geçdi.Şu gün meniň diýjek bolýan zadym, adaty harby eşikli sumka däl-de, arka ...
  Koprak oka
 • Bel haltasynyň görnüşleri we satyn almalary

  Bel haltasynyň görnüşleri we satyn almalary

  Açyk çärelere köplenç gatnaşýan ALICE dostlary, ýabany tebigatda gezelenç edende, kiçijik bel sumkasynyň bolmagynyň möhümdigini bilýärler.Göçme kamera, açarlar, jübi telefony, gün şöhlesi, ownuk iýmitler, şeýle hem erkekleriň çilimleri we çyralary, gysgaça aýdanymyzda, bize zerur zatlar gaty köp ...
  Koprak oka
 • Çantany nädip arassalamaly

  Çantany nädip arassalamaly

  Pleönekeý arassalamak, sumkanyň içki gurluşyna we sumkanyň suw geçirmeýän işine kän bir täsir etmez.Lighteňil arassalamak üçin şu ädimleri ýerine ýetiriň: 1. Ilki bilen sumkadan iýmit galyndylaryny, ysly eşikleri ýa-da beýleki enjamlary alyň.Jübiňizi boşadyň we bukjany tersine öwüriň ...
  Koprak oka
 • Içerki açyk dynç alyş torbasynyň geljegi

  Içerki açyk dynç alyş torbasynyň geljegi

  Açyk dynç alyş haltalarynda açyk sport haltalary plýa bag sumkalary we beýleki önümler bar.Esasy maksat, adamlara oýnamak, maşk etmek, syýahat etmek we beýleki çärelere çykmak üçin doly işleýän we owadan ammar önümlerini bermek.Açyk dynç alyş torbasynyň bazarynyň ösmegine täsir edýär ...
  Koprak oka
 • Iş sumkasy pudagynyň ösüş tendensiýasy

  Iş sumkasy pudagynyň ösüş tendensiýasy

  Iş haltalarynyň esasy maksady, işewür adamlar we talyplar üçin gündelik syýahatda noutbuklary we beýleki zatlary götermek we goramak.Onuň satuwy, depderiň iberilmegi bilen ýokary baglanyşykda.2011-nji ýyldan bäri, dünýä ykdysadyýetiniň dowamly gowşaklygy we ... ýaly ykjam terminallaryň täsiri sebäpli.
  Koprak oka
 • Mekdep sumkasynyň funksiýasy we klassifikasiýasy

  Mekdep sumkasynyň funksiýasy we klassifikasiýasy

  Okuwçylar akademiki taýdan has köp ýumuşlar bilen ýüzbe-ýüz bolansoň, talyp sumkalarynyň işlemegi hem ileri tutulýan meselä öwrüldi.Adaty talyp mekdep sumkalary diňe zatlaryň köp mukdaryny kanagatlandyrýar we okuwçylaryň ýüküni azaldýar, köp işlemeýär.Häzirki wagtda adamlar has tankytly bolanda ...
  Koprak oka
 • Pyýada sumkasyny nädip saýlamaly

  Pyýada sumkasyny nädip saýlamaly

  Mata görä saýlaň.Açyk gezelenç sumkasyny satyn alanyňyzda, gezelenç sumkasynyň matasyna görä saýlap bilersiňiz.Umuman aýdanyňda, ýokary hilli açyk gezelenç torbalary ýokary güýçli neýlon matalardan ýasalýar.Mata berkligi taýdan öz neýiňize görä saýlap bilersiňiz ...
  Koprak oka
 • Çantanyňyzda göteriň

  Çantanyňyzda göteriň

  Çantanyňyzy göteriň, hekaýaňyzy getiriň we ýol rowaýatyny ýazyň.Tebigat, alada we melanholiýa bilen ýüregiňizi bejerýän mähriban ene ýaly jadyly ýerdir.Çantanyňyz bilen ýola çykyň, bilelikde geliň, gülüň, aýdym aýdyň we paýlaşyň.Bu siziň ýakymly syýahatyňyz ...
  Koprak oka
 • Çagalaryň galam gapagy, taýynmy?

  Çagalaryň galam gapagy, taýynmy?

  Çagalaryň galam gapagy, taýynmy?Mata bilen ulanylýan galam halta, hakyky ady “ruçka haltasy”, başlangyç we orta mekdep okuwçylary üçin soňky ýyllarda iň gowy görýän galam haltasy.Çagalarymyz üçin götermek aňsat we örän amaly.Ç üçin kanselýariýa satyn alanyňyzda ...
  Koprak oka
 • Syýahat möwsümi üçin ýokary hilli we uly kuwwatly goşlar

  Syýahat möwsümi üçin ýokary hilli we uly kuwwatly goşlar

  Bahar, ýeke özi däl, dostlaryňyz ýa-da maşgalalaryňyz bilen syýahat etmek üçin iň amatly möwsümdir.Birnäçe gün dynç almak we owadan tebigaty gujaklamak hakykatdanam begençli bolardy.Size zerur zat, ähli zatlaryňyzy goýmak we bökmek üçin uly göwrümli goşlar ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3