Öý ilkinji kömek enjamy Göçme syýahat Daşky sport kömegi üçin ilkinji kömek enjamlary, gyssagly lukmançylyk EVA sumkasy

Gysga düşündiriş:

NOOK.HT63181
Material:EVA bilen poliester
Ölçegi:29x14x20CM / 11,4 x 5.5 x 7,8 dýuým
Agramy:280g töweregi
Reňk:Gyzyl
MOQ:50-1000 sany
FOB XIAMEN bahasy:ABŞ-nyň 6.15 dollary
Eltip bermegiň wagty:Takmynan 45-55 gün
Iberilen ýeri:FUJIAN, Hytaý
Gelip çykan ýeri:FUJIAN, Hytaý


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary:
* Açyk meýdanda tapmagy aňsatlaşdyrmak üçin haç nyşany.
* Dokary dykyzlykly suw geçirmeýän matalar.
* Suw geçirmeýän, gysyjy, deformasiýa aňsat däl
* Easyönekeý saýlamak we ýerleşdirmek üçin açyk fermuar.
* Köp jübüde we klassifikasiýa bölüminde.
* Açyk kempir, syýahat, maşgala, awtoulag gyssagly

Düşündiriş:
* Gyzyl we gara kontrast reňk dizaýny paketde kabul edilýär we tutuş paket klassifikasiýasy has düşnükli we ulanmak üçin amatly.
* Bilşiňiz ýaly, wagtynda we täsirli kömek daşarda, öýde ýa-da ulagda betbagtçylyk ýüze çykanda ömri halas edip biler.Şonuň üçin peýdaly we amatly ilkinji kömek enjamy hökmany suratda zerurdyr.
* Pyýada, kempire, suwa düşmäge ýa-da başga açyk sport görnüşlerine ýa-da syýahata gideniňizde ýanyňyz bilen götermek aňsat, ony awtoulagyňyza, çemodanyňyza goýup bilersiňiz.
* Onda zerur zatlary öz içine alýar, meselem, ilkinji kömek ulanyjy el bilen gyssagly ýorgan, üçburç bandaj, zolakly gurallar we ş.m.
* Bu toplum bilen, kimdir biri şikes alanda esasy bejergini edip biler.Esasy bejergi ýokançlygyň öňüni alyp, gan akmagy bes edip biler, bu bejergi üçin wagt tygşytlar.
* Bu “Ilkinji kömek” guramaçy sumkasy, käwagt janyňyzy halas edip biler.
* Her niçigem bolsa, ikirjiňlenmäň, ätiýaçlyk ätiýaçlyk nusgasy iň gowy saýlaw.EVA kömekçi sumkasynda henizem otag bar we öz zatlaryňyzy goýmaga mümkinçilik berýär.

Bukjanyň içine:
1 x ilkinji kömek enjamy (Diňe sumka, dermanlar ýok)

Öý ilkinji kömek enjamy Göçme syýahat Daşky sport kömegi üçin ilkinji kömek enjamlary, gyssagly lukmançylyk EVA sumkasy 02 Öý ilkinji kömek enjamy Göçme syýahat Daşky sport kömegi üçin ilkinji kömek enjamlary, gyssagly lukmançylyk EVA sumkasy


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň